İfraz Nedir? Neden Yapılır?

Hukuki terimlerden biri olan ifrazın kelime anlamı “bir arazinin parsellere bölünmesi”, imarın kelime anlamı ise “bayındırlaştırmak, yapılaştırmak” olarak bilinmektedir.

İfraz Nedir?

Tapuda bir parsel olarak kaydı olan bir taşınmazın, imar planları çerçevesinde birden çok parsele ayrılma işlemi ifrazdır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15. maddesine göre “İmar planında yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark gibi halka açık yerlere denk gelen gayrimenkullerin bu kısımlarına ifraz yapılamaz.” Ayrıca “İmar parselasyon planı tamamlanan yerlerde yapılması planlanan ifrazın plana uygun olması gerekir.”

İfraz yapabilmek için kanuna göre cami, karakol ya da okul gibi kamuya ait kurumlarla birlikte yol, meydan, yeşil alan, park ve otopark gibi halka açık yerler imar parsellerinde açıkça belirtilmelidir.

İfraz Neden Yapılır?

İfraz işlemleri taşınmazın değerini artırmak, daha hızlı bir şekilde satılmasını sağlamak ve imar planını daha kolay bir şekilde uygulayabilmek amacıyla yapılmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16. maddesine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan taşınmazların ifrazı belediye encümenleri ya da il idare kurulları tarafından onaylanmaktadır.

İfraz İşlemini Kim Yapar?

Kırsal alandan kentsel alanlara göçlerin artması sonucu yeni yerleşim alanlarının oluşturulması konusunda ifraz onayı yetkisi belediye encümenlerinindir.

İfraz İşlemi Nasıl Yapılır?

Parselasyon haritaları imar planlarına göre hazırlanarak İmar Kanunu’nun 15. maddesine göre kamuya terk edilen alanlar haritalarda işaretlenir. İfraz edilecek taşınmaz, belediye ve mücavir alan sınırları içindeyse onay için belediye encümenine; mücavir alan ve belediye sınırları dışındaysa onay için il idare kuruluna gidilir.

Hazırlanan planlar bir ay kadar ilgili birimde askıda tutulur. Bir ay sonra parselasyon planları kesinlik kazanır. Tescil işlemleri için planlar 15 gün içinde Tapu Sicil Müdürlüğü’ne iletilir. Tapu Sicil Müdürlüğü bir aylık sürede planların tescil ya da terkinini yapmalıdır. Parselasyon işlemleri belediyeler tarafından ya da bu işlerle ilgilenen özel kuruluşlar tarafından yapılabilir.