Ehli Kitap Nedir?

Ehli Kitap Nedir?

Ehli Kitap nedir? Bu inanca sahip insanlarla evlenilir mi ve kestiği hayvanlar yenir mi? Budizm, Hinduizm ve Mecusilik dinleri Ehli Kitap'mıdır?

EHLİ KİTAP NE DEMEKTİR?

Bu kavram Kur'an-ı Kerim'de bir çok yerde geçen bir kavram olup, ilahi bir kitaba inanan bütün topluluklara verilen genel isimdir. En bilindik manasıyla Yahudi ve Hristiyan dinine mensup kişilere denilmektedir. Kelime manası itibariyle İslam dinine mensup kişilerde Ehli Kitap olarak ifade edilmiş olsa da İslam Dininde bu kavram ile ifade edilen topluluklar Yahudiler ve Hristiyanlardır. 

Ehli Kitap dinler Allah'ın varlığına, Ahiret gününe, Cennet ve Cehennemin varlığına inanır. Ancak inanç sistemlerinde temelden sarsılan farklılıklar vardır. Özellikle Allah inancında şirke sapmışlardır. Örneğin Hristiyanlar Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna ve Hz. Meryem'in Allah'ın eşi olduğuna inanarak çok büyük bir şirke sapmışlardır. Ayrıca bu dinler Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya da  (a.s.) inanmazlar. 

İSLAM DİNİNE GÖRE EHLİ KİTAP'IN İNANÇ SİSTEMİ 

İslam Dini son hak dindir ve bütün İnsanlara gelmiştir. İslam Dininden önce her kavme ayrı bir peygamber gelerek insanları Allah'a iman etmeye ve İslam'ın emirlerine uymaya çağırmışlardır. Bu inançlardan Hristiyanlık ve Yahudilik günümüzde hala varlığına devam ettiren dinlerdir. 

Başlangıçta Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin ikisi de İslam inancını esas alan hak dinlerdi. Yahudilik dini başlangıçta Hz.Musa'nın (a.s.) getirdiği İslam inancıydı. Ancak tahrif edilen bu inanç Hz.Davut döneminde getirilen Zebur kitabını da esas almıştır. Her iki kitabı da esas alan ve hak din olan bu din zaman içinde bozularak Yahudilik ismini almış, kitaplarını tahrif ederek aslından uzaklaşmıştır.  

"Ehli kelimesi mensup demektir. Örneğin Ehli Sünnet derken Sünnete  mensup yada Peygamberin sünnetini takip edenler manası ortaya çıkar. Benzer şekilde Ehli Kitap kelimesinde de Allah'ın indirdiği kitaba inanan bütün inananlar kastedilir. İslam dinide bu kapsama girer. Ancak Kuran'da ve İslam dininde bu kavramın kullanıldığı topluluklar İslam dinine mensup kişiler haricinde ki ilaha dinlere mensup kişiler için kullanılır."

Bozulan Yahudilik dinini yeniden hak dine çağırmak için Hz.İsa (a.s.) İncil Kitabını getirerek İsrail Oğullarını hak dine çağırmıştır. Ancak İsrail Oğullarının kabul etmediği bu hak din aradan geçen uzun yıllar sonra Rum toplumunda yayılmıştır. Ancak zaman içinde İncil Kitabı 'da zamanla tahrif edilerek aslından tamamen uzaklaştırılmış ve bu hak din de Hristiyanlık ismini almıştır.  

İSLAM'IN EHLİ KİTAP OLARAK HRİSTİYANLIK VE YAHUDİLİK DİNLERİNDEN FARKLARI

Kelime manası olarak Allah tarafından indirilen bir topluluğa Ehli Kitap denildiği için İslam dinine mensup kişilerde bu tanıma girer. Yahudilik dini için Hz.Musa'ya Tevrat ve Hz.Davut (A.S) Zebur kitapları indirilmiştir. Hristiyanlık dini için Hz. İsa'ya İncil kitabı indirilmiştir. İslam dini için ise Hz. Muhammed'e (S.A.V.) Kuran'ı Kerim İndirilmiştir. 

Her üç kitabında esası tamamen aynıdır. Allah'a iman ve İslam dinini temsil etmektir. Ancak zaman içinde Tevrat, Zebur ve İncil kitapları tahrif edilmiştir. Kuran'ı Kerim ise bütün insanlığa indirilmiş son kitaptır. Allah (c.c.)  son Kitabımız Kuran-ı Kerim'in Kıyamete kadar bozulmayacağı müjdesini vermiştir. 

PUTPEREST İNANÇLAR İLE EHLİ KİTAP ARASINDA Kİ FARK NEDİR?

Ehli Kitap dinlerinin temeli İlahidir. Allah tarafından gönderilen bir Peygamber'in indirdiği kitaba ve getirdiği inanç sistemine inanırlar. Ancak inandıkları din ve kitapları zamanla tahrif olduğu için İslam inancından çıkmışlardır. Putperestlik inancında ise insanlar kendi ilahlarını kendi yaratır ve kendi kendilerine bir inanç sistemi var ederler. 

İslam'ın yayıldığı Arabistan yarımadasında Arapların inandığı putlar bu mahiyettedir. Yine Hristiyanlık inancının Avrupa'da yayılmadan insanların inandığı pagan inançları bu şekildedir. Wikinglerin Hristiyanlık dinine geçmeden önce inandıkları pagan dinleri tamamen putperest inançlara örnektir. 

Putpereslik inançlarının kaynağı İlahi olmayıp, insanların kendi kendilerine uydurdukları tanrı yada tanrılara tapmasıdır. Mecusilik, Budizm, Hinduizm inançların putperest olarak kabul edilmekle beraber kaynakları açısından ihtilaflar vardır. Ancak inanç yapılarında ki şirk boyutu bu inançları direk putperest inanç kategorisine dahil ettirmiştir.   

MECUSİLİK, BUDİZM VE HİNDUİZM EHLİ KİTAP MIDIR?

Kuran'ı Kerim'de Hinduizm ve Budizm inançları hakkında net bir ayet yer almamaktadır. Ancak bazı ayetlerde bu dinlere mensup kişiler için çağrışımlar olduğu iddia edilmektedir. Bu iki dinin Ehli Kitap olarak kabul edilip edilmeme konusunda elimizdeki en büyük içtihat kararı şudur: İslam Dini Hindistan yarımadasına ulaştıktan sonra Müslüman erkeklerin bu dine mensup kadınlar ile evlenmesine dinen cevaz verilmiştir. 

"İslam Dinine göre Müslüman erkekler Ehli Kitap dinlerine mensup kadınlarla evlenebilir. Örneğin Müslüman bir erkek Yahudi yada Hristiyan bir kadınla evlenebilir. Ancak Müslüman bir kadın kesinlikle Hristiyan yada Yahudi bir erkek ile asla evlenemez. İslam Alimleri Budist ve Hindu inancına sahip kadınlar ile evlenmesine cevaz verdikleri için bu inançlarında ilahi olduğu düşüncesini getirmiştir. "

MECUSİLİK DİNİNİN KAYNAĞI NEDİR?

Yukarıda ki başlıkta da ifade ettiğimiz gibi bu  dinin kaynağı hakkında Kuran'ı Kerimde geçen bir ayet yoktur. Sadece Hac Suresinin 17. ayetinde bu dinin ismi yer alır. Bu dinin kaynağı ilahi olarak kabul edilmiş olsa dahi inanç sistemlerinde ki şirkin boyutu putperestliğe daha yakın olduğu fikrini doğurmuştur. 

El Muvatta'da geçen bir Hadisi Şerifte bu dinin Ehli Kitap muamelesi görmesi gerektiği, ancak kesinlikle kadınları ile evlenilmemesi ve kestiklerinin yenmemesi gerektiği belirtilmiştir.

MECUSİLİK KURAN'DA HANGİ AYETTE GEÇER?

Hac Suresinin 17. ayetinde geçmektedir.  

KURAN'I KERİMDE GEÇEN DİNLER NELERDİR?

Kuran-ı Kerimde Hristiyanlık, Yahudilik dinlerinin yanısıra Haniflik,  Sabiilik ve Mecusilik dinlerinin isimleri geçer. Bu dinlerden sadece Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinden inanç sistemlerinden ve ayrıntılarından bahsedilmiştir. Diğer dinler sadece kelime olarak geçip hiçbir ayrıntıdan bahsedilmemiştir. 

Haniflik inancının Hz. İbrahim (A.S.) Peygamberin getirdiği dine inanan inanca sahip müslümanlar olduğunu biliyoruz. Mecusulik ve Sabiilik inançlarının hiç bir ayrıntısından bahsedilmez. Dolayısı ile bu iki dinin İlahi Kaynaklı olup olmadığını, Peygamberleri olup olmadığını, bu topluma indirilen bir kitaplarının olup olmadığını bilmiyoruz. 

Sabiilik dinin Hristiyanlık yada Yahudilik dinlerinden birinin bir mezhebi olduğu düşünülmektedir.