Boşanma Durumunda Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanmalarda çocuğun velayeti hangi durumlarda babaya verilir? Aldatmada çocuğun velayeti kime verilir? Boşanmada 3 yaşındaki çocuğun velayeti kime verilir? Çocuğun velayeti kaç yaşında babaya verilir? Çocuğun velayeti anneden nasıl alınır? Çocuğun velayeti hangi durumlarda anneden alınır? Baba çocuğun velayetini nasıl alır? Çocuğun velayeti kaç yaşına kadar anneye verilir? Velayetin babaya verilme şartları nelerdir?

Boşanma, evlilik birliğinin hukuki açıdan sona erdirilmesi işlemine verilen isimdir. Tarafların velayet, nafaka, tazminat, vb. konulardaki talepleri eşlerin durumu dikkate alınarak mahkeme tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Velayet, kamu düzeniyle alakalı bir durumdur ve mahkeme kararına uyulmak zorundadır.

VELAYET NEDİR?

Esas olarak velayet, anne ve baba tarafından çocukların korunması amaçlı bir takım hakları belirtir. Türk Medeni Kanunu 346. madde 2. fıkra gereğince ortak hayata son verilmiş veya ayrılık gerçekleşmişse hakim velayeti eşlerden birine verebilir. Hakim velayeti verirken mutlaka çocuğun menfaatlerini göz önüne alır, almalıdır da. Ancak boşanma sonucunda velayetin kimde olacağı konusunda sadece hakim gözlemleri yeterli değildir. Çocuğa da danışılması gerekir.

 

MEDENİ KANUN'DA VELAYETLE İLGİLİ MADDELER NELERDİR?

Çocuğun velayetinin kimde olacağına ilişkin hükümler Türk Medeni Kanun’un 335’inci, 336’ıncı, 337’inci ve 183’üncü maddeleridir, denebilir. Velayetle ilgili bu belirttiğimiz maddeleri okumanız yeterlidir diye düşünüyoruz. 

Türk Medeni Kanunu 183. madde

Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, re'sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.

Türk Medeni Kanunu VELÂYET Başlığı altında yer alan 335, 336, 337. maddeler

Türk Medeni Kanunu 335. madde

 • Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz.
 • Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti altında kalırlar.

Türk Medeni Kanunu 336. madde -  Ana ve baba evli ise

 • Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar.
 • Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâyeti eşlerden birine verebilir.
 • Velâyet, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.

Türk Medeni Kanunu 337. madde - Ana ve baba evli değilse

 • Ana ve baba evli değilse velâyet anaya aittir.
 • Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velâyet kendisinden alınmışsa hâkim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velâyeti babaya verir.

VELAYETİN VERİLECEĞİ KİŞİ NEYE GÖRE BELİRLENİR? 

 • Hakim karar verirken çocuğun çıkarlarını ve geleceğini düşünür. İlk olarak dikkat edilen husus çocuğun çıkarlarıdır. Çocuğun çıkarlarını en iyi koruyabilecek tarafa velayet verilir.
 • İkinci olarak çocuğun yaşı önem arz etmektedir. Çocuğun küçük(0-3 yaş aralığı gibi) ve anne bakımına muhtaç olması halinde şartlar da uygun düşüyorsa velayetin anaya verilmesi yüksek bir ihtimaldir.
 • Üçüncü olarak çocuğun sağlığı ve yaşam şartları göz önünde bulundurulur.
 • Son olarak dikkat edilen hususlardan birisi de çocuğun kardeşleriyle ilişkisinin velayet hangi tarafta olursa daha iyi olacağına bakılır.

VELAYETİN ELDEN ALINMASI

Burada da dikkat edilen hususlar velayetin verileceği kişiyi belirlerken ki hususlar ile benzerdir. Çocuğun yararı, isteği ve çıkarları göz önüne alınan temel esaslardır.
Eğer çocuk şiddet görüyorsa, ilgi görmüyorsa, yeterince iyi yaşam şartlarında yaşamıyorsa, çocuğun velayeti elden alınabilir. Bunun için böyle bir durumun söz konusu olduğunu karşı taraf ispat etmelidir. Anne de baba da vefat etmişse yakın kişiler arasından çocuğa vasi tayin edilir.