4A, 4B, 4C ve 4D Nedir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda geçen 4A, 4B, 4C ve 4D nedir? SGK ve 657 DMK'ya göre bu tanımların birbirinden farkı var mı? Memurlarda kadrolu çalışanlar hangi maddeye tabidir? Sigortam hangi maddeye göre yatar? 

"Çalışma hayatımızda çok sık karşılaştığımız 4A, 4B, 4C ve 4D tanımları Memurlarda ve SGK'da birbirinden farklı anlamları ifade eder. Dolayısı ile bir çalışanın bu hangi maddeye tabi olduğunu belirtirken, hangi kanuna tabi olarak çalıştığını belirterek ifade etmemiz gereklidir. Ancak çalışma hayatımızda Kanun ismi belirtilmediğinden bir kişi için ifade edilen bu tanımlar hep karşılaştırılır. Aşağıda bu konuyu anlaşılır bir şekilde ifade ettik."

657 DEVLET MEMURLARI KANUNUN 4. MADDESİ

Kamu Kurumlarında çalışan bütün personellerin tabi olduğu statü yada kadro unvanları 657'nin 4. maddesinin A, B, C ve D fıkralarında tek tek açıklanmıştır. 

Kamu Kurumlarında çalışan personel kadrolu çalışanlar, sözleşmeli çalışanlar, geçici işçiler ve sürekli işçiler olmak üzere 4 statüde çalıştırılır. Bu statülerde çalışan personel tabi oldukları maddenin fıkrasına göre anılır. Örneğin sözleşmeli kamu personelleri Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin B fıkrasına tabi oldukları için 4B'li olarak ifade edilir. 

657 DMK'YA TABİ 4A NEDİR?

Kamuda kadrolu olarak çalışan memurlar 657 Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin A fıkrasına tabidir.  Bir kamu kurumunda çalışan kişi sözleşmeli yada işçi statüsünde değilse eğer kadrolu çalışandır ve 4. maddenin A fıkrasına tabidir. Kadrolu memurlar sosyal güvence olarak  daha önceden Emekli Sandığına tabiydiler. Ancak bütün sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirildiğinden primleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasının 4. maddesinin C maddesine göre yatırılır. 

657 DMK 4B NEDİR?

Kamu Kurumlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan personel kısaca 4B olarak tanımlanır. 657'nin 4. maddesinin B fıkrasına tabidirler. Her sene kurumları ile sözleşme yenilerler. Devlet dairelerinde bu statüde çalışan personelin sigorta primleri normal SSK primleri gibidir. Kamu Kurumunda Sözleşmeli olarak çalışanların sigorta primleri özel sektörde çalışanlar gibi 5510 sayılı yasanın 4. maddesinin A fıkrasına göre primleri yatar. 

Ancak bu çalışanlar işçi değildir. Kurumlarına hangi statüde alınmışlarsa o statüde sözleşmeli olarak çalışır. Sadece Sosyal Güvence açısından özel sektörler aynıdır. Emekli oldukları zaman kurumları ile ilişkisini keserek SSK'ya başvurarak emekli olurlar. Özel sektör çalışanları da bu şekilde emekli oluyor.  

657 DMK 4C NEDİR?

Kamu Kurumlarında Geçici İşçi statüsünde çalıştırılan personele denir. Sosyal Güvence olarak SSK'ya tabidirler. Şuan için Kamu Kurumlarında bu statüde çalıştırılan personel yok. Çünkü 2018 yılında çıkarılan yasa ile hepsi 4 B'ye geçirildi. Ancak bu statü hala devam ediyor. 

657 4D SÜREKLİ İŞÇİ NEDİR?

Kamu Kurumlarında işçi statüsünde çalıştırılan kişilere denir. Bu statüde çalışan İşçiler yasal anlamda özel sektördeki işçiler ile aynı haklara tabidir. Sigorta primleri 5510 sayılı yasanın 4. maddesinin a bendine göre yatar. Normal SSK'lı işçiler gibidir. Tabi çalıştıkları kurumları itibariyle özel bir çok farklı haklara sahip olabilirler. 

Şuan Kamu Kurumlarda iki tür işçi vardır. Birincisi çok eski yıllarda Kamu Kurumlarına alınan ve çok yüksek maaşlara çalışan işçiler. Bu işçilerin maaşları çok yüksektir. Yüksek dereceli bir memur kadar maaş alır. Bir çok sosyal hakları mevcuttur. 

İkinci tür kamuda çalışan işçiler ise taşerondan kadroya geçirilen 4D sürekli işçilerdir. Bu işçilerin maaşları daha önce alınan işçiler gibi yüksek değildir. Ancak çalıştıkları kurumlara göre maaşlar değişebilir. Şuan Kamuya işçi alımı yapılacağı zaman bu statüdeki işçilerden alım yapılıyor.  

5510 SAYILI YASAYA GÖRE 4A,4B,4C VE 4D NEDiR?

Türkiye'de daha önce 3 farklı Sosyal Güvenlik Kurumu vardı. Bu kurumlar:

  • SSK ( Sosyal Sigortalar Kurumu)
  • Bağ-Kur
  • Emekli Sandığı 

Bu üç kurum tek çatı altında toplanarak 5510 sayılı yasaya tabi kılındı. Ancak yatırılan sosyal güvenlik  primleri yinede her statüye göre farklı kapsamda yapılmaktadır.  

SSK'ya Tabi İşçilerin Primleri (4. Maddenin A Bendi)

Özel sektörde ve Kamu Kurumlarında SSK'ya tabi olarak çalışanların primleri bu maddeye göre yatırılır. Özel sektörde çalışanların tamamının primleri 5510 sayılı yasanın 4A maddesine göre yatırılır. Ayrıca Kamu Kurumlarında çalışan sözleşmeli memurların, geçici işçilerin ve sürekli işçilerin primleri de bu maddeye göre yatırılır. 

KARIŞTIRMAYINIZ: Primleri bu madde kapsamına göre yatırılan çalışanlar 657 DMK'nın 4. maddesinin a bendinden çok farklıdır. 657'deki kadrolu çalışanlardır. 5510 sayılı yasanın 4. maddesinin a bendi ise SSK'lı bütün çalışanları ifade eder. Kamu Kurumlarında sözleşmeli çalışanlar ile Kamu'daki işçilerin primleri de bu maddeye göre yatar. 

İşyeri Sahiplerinin Primleri (Eski Bağkurlular)

Daha önceki Kanunda iş yeri sahiplerinin primleri Bağkur olarak yatırılıyordu. Yeni yasada işyeri sahipleri 5510 sayılı yasanın 4. maddesinin B'sine tabidir. 

KARIŞTIRMAYINIZ: Bu başlıkta bahsettiğimiz konu 5510 sayılı yasaya tabi prim yatıran kişiler için geçerlidir. Bu kişiler iş yeri sahiplerdir. Saha önceki yasada Bağkurluları ifade etmektedir. Dolayısı ile Devlet Memurları Kanununda bahsedilen 4. maddenin B'sinden tamamen farklıdır. 

Kadrolu Memurların Primleri

Kadro Memurların sosyal güvenceleri ise 5510 sayılı yasanın 4C'sine tabidir.